Regulamin imprezy masowej

Nazwa imprezy pn: „Rozgrywki meczów zespołu KS Basket 25 Bydgoszcz w Orlen Basket Lidze Kobiet w sezonie 2023/2024” na terenie Hali „SISU Arena” w Bydgoszczy, ul. Toruńska 59

REGULAMIN IMPREZY

Rozdział I

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62 z 2009 r., poz. 504), (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy, zwanego dalej „Organizatorem”.
 3. Rozgrywki meczów zespołu KS Basket 25 Bydgoszcz w Basket Lidze Kobiet w sezonie 2022/23 (zwany dalej „Imprezą”) będą odbywały się, zgodnie z harmonogramem Polskiego Związku Koszykówki na sezon 2022/2023 r. w Bydgoszczy na terenie Hali „SISU ARENA” przy ul. Toruńskiej 59.
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 6. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem z zdjęciem do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
 • „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony Halą „SISU Arena” w Bydgoszczy ul. Toruńska 59, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
 • „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

Rozdział II

 1. Wstęp na teren Imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym tym wydarzeniem.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • palenia papierosów, palenia e-papierosów w trakcie imprezy,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.
 2. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego Imprezy.
 1. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika d/s bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę (opiekę).

Rozdział III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 • Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
 • powołanie kierownika d/s bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi;
 • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
 • zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 3. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy jako punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne:
 • Zaplecze techniczno-socjalne,
 • Widownia i miejsca stojące,
 • Wejścia głównego,
 • Wyjścia ewakuacyjne z budynku.
 1. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
 • pracownicy obsługi, Służby Porządkowe, Służby Informacyjne i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
 • łużby Porządkowe i Służby Informacyjne muszą być zapoznane z „Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprez masowych organizowanych w Hali „SISU Arena” w Bydgoszczy, ul. Toruńska 59” oraz przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

Rozdział IV

 1. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.)
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania funkcjonariuszom Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Rozdział V

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 • w siedzibie Hali „SISU ARENA” w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59,
 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres: KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z o.o., ul. Toruńska 59,

85-023 Bydgoszcz w formie pisemnej i przesyłką poleconą.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Rozdział VI

 1. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zakup biletu lub posiadanie zaproszenia.
 2. Organizator: KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z o.o., ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz – uprzejmie informuję, że do Hali nie zostaną wpuszczone osoby:

a) posiadające aparaty fotograficzne, magnetofony, kamery wideo oraz wszelki sprzęt służący do rejestracji obrazu i dźwięku;

b) posiadające opakowania szklane lub inne przedmioty, które mogą zagrozić bezpieczeństwu podczas imprezy;

c) w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem innego podobnie działającego środka.

 1. Organizator informuje, że na terenie Obiektu w czasie trwania imprezy obowiązuje zachowanie nie zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników imprezy. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych będą wyprowadzane z hali sportowej przez pracowników Polski Holding Ochrony.
 2. W przypadku zaginięcia dziecka w trakcie trwania imprezy spiker niezwłocznie poinformuje o tym fakcie osoby uczestniczące. Z kolei dziecko zostanie doprowadzone przez pracowników Służby Informacyjnej do Punktu Dowodzenia (poziom 0).
 3. Program oraz regulamin imprezy będzie do wglądu każdego uczestnika imprezy, dzięki umieszczeniu go w widocznym miejscu na zewnątrz Hali „SISU ARENA” w Bydgoszczy obok drzwi wejściowych.

Rozdział VII

 1. W celu utrzymania bezpieczeństwa epidemicznego w trakcie epidemii Wirusa SARS-CoV2 (Rozporządzenie Rady Ministrów poz. 1066 oraz poz. 1292 z 2020 roku) uczestniczy imprezy:
 • mają obowiązek być wyposażeni w materiały ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice)
 • mają obowiązek złożenia przy wejściu na imprezę obowiązkowego pisemnego oświadczenia lub wcześniej drogą online, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,

a) mają obowiązek realizowania obowiązku zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów

b) udostępnienie uczestnikom co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie , z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc.

Obowiązek udostępnienia co drugiego miejsca nie dotyczy uczestnika, który:

 • uczestniczy z dzieckiem poniżej 13 roku życia
 • uczestnika, który uczestniczy w imprezie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może się poruszać się samodzielnie
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

Podczas wejścia lub wyjścia uczestników dot. obiektu ustawienie się w kolejce z zachowaniem dystansu 2 metrów

 • obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu
 • w miarę możliwości wpuszczanie i wypuszczanie osób starszych w pierwszej kolejności

Wyłączenie z użytku palarni na terenie obiektu

Rozdział VIII

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z o.o., ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

Organizator