Regulamin zakupu biletów

REGULAMIN BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE W HALI SISU ARENA W BYDGOSZCZY

1. DEFINICJE

a) „Klub” – oznacza spółkę KS Basket 25 Bydgoszcz Ekstraklasa Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszcz (85-023), przy ul. Toruńska 59, NIP: 953-277-75-09, REGON: 386509173, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847327, telefon kontaktowy: +48 52 525 22 66, adres email: ksbasket25@ksbasket25.pl.
b) „Operator” – oznacza spółkę KS Basket 25 Bydgoszcz Ekstraklasa Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszcz (85-023), przy ul. Toruńska 59, NIP: 953-277-75-09, REGON: 386509173, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847327, telefon kontaktowy: +48 52 525 22 66, adres email: ksbasket25@ksbasket25.pl.
c) „Serwis” – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Operatora, dostępny pod adresem https://bilety.ksbasket25.pl, umożliwiający rejestrację profilu Użytkownika w Systemie, dostęp Użytkownika do profilu w Systemie, jak również zakup Biletów i Karnetów za pośrednictwem Systemu.
d) „System” – oznacza system rezerwacji Biletów i Karnetów, w oparciu o który Operator zarządza Sprzedażą Biletów i Karnetów dla Klubu.
e)  „Hala” – oznacza halę sportową Arena w Bydgoszczy, znajdującą się przy ul. Toruńskiej 59, 85-023 Bydgoszcz, w której rozgrywane są mecze koszykarskie Klubu.
f)  „Siedziba Klubu” – oznacza biuro Klubu znajdujące się w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59.
g)  „Mecz” – oznacza imprezę sportową w rozumieniu art. 3 pkt 3) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. z 2017 r., poz. 1160 ze zm.) w której występuje drużyna Klubu w oficjalnych rozgrywkach Orlen Basket Liga Kobiet rozgrywane w Hali w charakterze gospodarza.
h)  „Bilet” – oznacza bilet na pojedynczy Mecz Klubu oraz bilet na wiele spotkań (Karnet) rozgrywany w Hali w charakterze gospodarza.
i)  „Kupujący” – oznacza osobę fizyczną korzystająca z Serwisu, z którą została zawarta lub może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
j)  „Regulamin” – oznacza Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów, który określa zasady zakładania i prowadzenia profilu Użytkownika w Systemie, a także sprzedaży Biletów i Karnetów w Systemie.
k)  „Dokument potwierdzający tożsamość” – oznacza dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby
l)  „UBIM” – Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. z 2017 r., poz. 1160 ze zm.).
m) „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
b) Klub zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom za co Klub nie ponosi odpowiedzialności.
c) Klub nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Operatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
d) Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w celu zakupu
e) Sprzedaż Biletów prowadzona jest przez Operatora.
f) Przez dokonanie zakupu Biletu, Kupujący wyraża akceptację niniejszego Regulaminu oraz „Regulaminu imprezy masowej”, które dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Klubu pod adresem https://ksbasket25.pl/regulamin-imprezy-masowej/
g) Klub prowadzi sprzedaż Biletów na Mecze rozgrywane w Hali w terminach określonych w odrębnych informacjach publikowanych na oficjalnej stronie Klubu – https://ksbasket25.pl
h) Bilety można nabyć jedynie poprzez transakcję online za pośrednictwem Serwisu
i) Ceny Biletów na mecze Klubu rozgrywane w sezonie 2023/2024 w roli gospodarza przedstawione są w tabeli znajdującej się w Punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
j) Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen Biletów przedstawionych w tabeli znajdującej się w Punkcie 5 niniejszego Regulaminu na wybrane mecze sezonu 2023/2024.
k) Każdy Bilet obowiązuje tylko i wyłącznie na Mecz, na który został wydany i przeznaczony do sprzedaży. Nie ma możliwości zamiany Biletu na inny.
l) Zasady przetwarzania danych osobowych przez Klub określa odrębna Polityka Prywatności obowiązująca u Klubu i dostępna do zapoznania się na stronie https://ksbasket25.pl/polityka-prywatnosci/

3. ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW

a) Bilety można kupić przez Serwis na stronie internetowej https://bilety.ksbasket25.pl
b) Kupujący Bilety poprzez Serwis zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu sprzedaży serwisu.
c) Klub prowadzi sprzedaż Biletów jedynie za pośrednictwem Serwisu – nie ma możliwości zakupu biletu inną drogą.
d) W przypadku odwołania imprezy zakup biletów automatycznie uznaje się za unieważniony.
e) Zwrot Biletu zakupionego w Serwisie jest możliwy tylko w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klubu, Mecz został odwołany bądź nastąpiła zmiana terminu lub miejsca jego rozegrania albo też w następstwie uznania reklamacji.
f) Zwrot możliwy jest wyłącznie w miejscu jego zakupu;
g) Zwrot ceny Biletu następuje wyłącznie w formie identycznej do tej, w jakiej dokonano płatności.
h) Zwrot ceny Biletu w postaci Karnetu odbędzie się proporcjonalnie do ilości wydarzeń które zostały odwołane z przyczyn leżących po stronie Klubu.
i) Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymanie zwrotu w postaci innej formy rekompensaty zaproponowanej przez Klub.
j) Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są: Blue Media S.A oraz PayU.k) Proces zakupu Biletów w Serwisie składa się z następujących kroków:
– zalogowanie się do Systemu internetowego;
– wybór interesującego Meczu (Meczów) z dostępnych na stronie;
– kontynuowanie zakupów bądź przejście do koszyka, w którym można zobaczyć całe swoje zamówienie;
– akceptacja zawartości koszyka i bezpośrednie logowanie do elektronicznego systemu płatności internetowych Blue Media S.A lub PayU;
– dokonanie płatności;
– potwierdzenie dokonania płatności i możliwość wydruku Biletu.
Po dokonaniu płatności w ramach jednego zamówienia nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych Biletów poprzez ponowną edycję zamówienia.
l) Dostępne formy płatności
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
m) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
n) Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
o) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
p) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
r) Bilet wydrukowany z Systemu internetowego okazuje się po wejściu do hali

4. RABATY NA ZAKUP BILETÓW

a) Bilety na Mecze rozgrywane przez Klub dostępne są w cenach określonych w Punkcie 5 niniejszego Regulaminu, z możliwością skorzystania z określonych zniżek dla osób wskazanych poniżej:

Bilet „Ulgowy”:
– dla wszystkich osób uczących się, które w momencie zakupu Biletu posiadają ważną legitymację szkolną lub studencką i które nie ukończyły 26 lat
– dla emerytów
– dla rencistów
– dla osób niepełnosprawnych
– dla osób posiadających kartę „Dużej Rodziny”

b) Warunkiem skorzystania z w/w zniżek jest potwierdzenie w Systemie poprzez dołączenie dokumentu potwierdzającego możliwość skorzystania ze zniżki (dowód osobisty, legitymacja emeryta/rencisty, legitymacja osoby z niepełnosprawnością).
c) Rabatów lub zniżek nie można ze sobą łączyć lub łączyć z innymi promocjami obowiązującymi w Klubie.

5. CENNIK BILETÓW i KARNETÓW W SEZONIE 2023/2024

RodzajCena
Ulgowy10 PLN
Normalny20 PLN
Karnet150 PLN
Karnet ulgowy50 PLN
Karnet VIP750 PLN

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Uczestnik imprezy organizowanej przez Klub na Hali, wchodzący lub przebywający na nim, zobowiązany jest zachować dokumenty uprawniające go do przebywania na Stadionie przez cały czas trwania imprezy oraz okazać je na każde żądanie służb porządkowych lub informacyjnych Organizatora.
b) Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
c) Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.
d) Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych podczas rejestracji w Serwisie. Dane osobowe Kupującego zostaną wykorzystane w celach związanych ze zwalczaniem oraz zapobieganiem skutkom COVID-19. Dane te będą umożliwiać zawiadomienie Kupującego – posiadacza karnetu lub biletu o fakcie przebywania w jego pobliżu w czasie meczu osoby, u której zdiagnozowano COVID-19, lub co, do której zachodziło podejrzenie zakażeniem COVID-19. Klub zastrzega sobie możliwość przekazania powyższych danych uprawnionym organom Inspekcji Sanitarnej lub innej służby państwowej, do której zadań należeć będzie podejmowanie działań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie skutkom COVID-19.

7. INFORMACJE DODATKOWE W ZAKRESIE OGRANICZANIA WYSTĘPOWANIA SARS-CoV-2

a) Kluby podczas organizacji Meczu stosują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego wydane w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych. Pełna treść wytycznych jest dostępna pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.
b) Każdy Kibic jest obowiązany do przestrzegania Regulaminu Imprezy Masowej, dostępnego na stronie Klubu https://ksbasket25.pl/regulamin-imprezy-masowej/
c) Kupujący oświadcza, że jeżeli wystąpią u niego lub osób, na rzecz których nabył bilety lub karnety objawy choroby – nie weźmie udziału w Meczu i poinformuje o tym Organizatora Sprzedaży.
d) Zabronione jest uczestnictwo w Meczu osób zakażonych SARS-CoV-2 oraz przebywających na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
e) Każdy Uczestnik ma prawo zwrócić Bilet najpóźniej 4 godziny przed Meczem. Jakiekolwiek późniejsze zgłoszenie chęci zwrotu Biletu z powodu obaw przed SARS-CoV-2 nie będzie rozpatrywane. Procedura zwrotów opisana jest szczegółowo w Serwisie.
f) Do sprzedaży udostępnione jest 25% miejsc w hali, wycięte w szachownicę. Kibicując z dzieckiem, członkiem rodziny czy osobą, z którą się zamieszkuje jedno gospodarstwo domowe, można się przesiąść, by siedzieć obok siebie, jednak rekomenduje się zajmowanie co drugich miejsc, zgodnie z Biletem / Karnetem.
g) Kluby przetwarzają dane kontaktowe Kibiców w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w Meczu. Podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadniony interes osoby trzeciej tj. Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym dane osobowe imienne i kontaktowe Kibiców mogą być przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.